Algemene voorwaarden

1 Toepasselijkheid

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

‘Antwerp Car Care’Antwerp Car Care

‘Koper’iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Antwerp Car Care in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Consument Koper’ iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt.

‘Producten’het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Antwerp Car Care, alsmede op alle met Antwerp Car Care aangegane overeenkomsten.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Antwerp Car Care is ingestemd.

Antwerp Car Care behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

Door het gebruik van de webshop van Antwerp Car Care en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.

Antwerp Car Care is bevoegd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.

Koper en Antwerp Car Care komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Antwerp Car Care gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

3. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

De Koper is de prijs verschuldigd die Antwerp Car Care in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Antwerp Car Care worden gecorrigeerd.

Leveringskosten worden duidelijk aan de koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

4. Betaling

Bij bestellingen via de Webshop kan op de volgende manieren worden betaald:

  • – Directe bankoverschrijving

Bij Bestellingen via de Winkel (showroom) kan op de volgende manieren worden betaald:

  • – Contant

Antwerp Car Care kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de Website.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.

In het geval door Antwerp Car Care een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Antwerp Car Care is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk interestvoet, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening.

Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Antwerp Car Care, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

In geval van niet tijdige betaling is Antwerp Car Care bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Antwerp Car Care ernaar om bestellingen die in stock zijn en die voor 12.00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Behalve voor een Consument Koper geldt genoemde levertijd slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Antwerp Car Care streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.

Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft Antwerp Car Care het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Antwerp Car Care gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen (mits terugbetaling aan de Koper van eventueel reeds betaalde voorschotten voor het product in kwestie).

6. Gebreken en Klachttermijn

De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen zeven (7) dagen na levering (of binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Antwerp Car Care schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht.

De Koper, niet zijnde Consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Antwerp Car Care is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan en, op verzoek en kosten van de Koper, aan de Koper terug te zenden.

7. Recht van verzaking en ruiling

De Consument Koper kan, volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 14 juli 1991 (hierna “W.H.P.C.”), binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen het verzakingsrecht uitoefenen. Van dit verzakingsrecht zijn uitgezonderd software, CD-roms of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of software waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. De retourzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering of via aflevering in de showroom. In geval hij zijn verzakingsrecht uitoefent, is de Consument Koper verplicht het ontvangen product binnen veertien (14) werkdagen na de levering hier melding van te maken bij Antwerp Car Care. Het product dient vervolgens in de staat waarin de Consument Koper het product heeft ontvangen te worden geretourneerd aan Antwerp Car Care, met vermelding van zijn bankrekeningnummer. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Consument Koper.

Indien de Consument Koper van het verzakingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Antwerp Car Care binnen tien (10) dagen zorg voor terugbetaling van het door de Consument Koper aan Antwerp Car Care betaalde middels een bankoverschrijving op het rekeningnummer dat Antwerp Car Care van de Consument Koper hiertoe aangewezen heeft gekregen.

Antwerp Car Care is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Overeenkomstig artikel 80, §4, 2° W.H.P.C. kan de Consument Koper geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de Consument Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek van de Koper kan het product ook worden bezorgd.

Ieder product dat in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat is en waarvan de verpakking ongeopend en onbeschadigd is, kan geruild worden in de showroom van Antwerp Car Care worden binnen een termijn van dertig (30) dagen, mits voorlegging van het origineel aankoopbewijs.

8. Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.

De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9. Garantie en aansprakelijkheid

In beginsel geldt voor door Antwerp Car Care geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, Antwerp Car Care in kennis te stellen. Consument Kopers komen de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.

Indien Antwerp Car Care om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden aan een Koper die geen Consument Koper is dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:

  • indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd

  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Antwerp Car Care of de fabrikant zijn verricht;

  • indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

  • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

De Koper die geen Consument Koper is, is gehouden Antwerp Car Care te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Antwerp Car Care zouden kunnen doen gelden (bijv. gevolgschade), voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

Het is mogelijk dat Antwerp Car Care op haar Website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Antwerp Car Care is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt en deze kosten op grond van artikel 9.3 uitgesloten blijken te zijn van garantie, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. Antwerp Car Care streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.

Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden en deze herstelling op grond van artikel 9.3 uitgesloten blijkt te zijn van garantie, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Antwerp Car Care.

Op gebruikte, 2de hands of demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn.

10. Overmacht

In geval van overmacht is Antwerp Car Care niet gehouden hun verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Antwerp Car Care is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

11. Intellectuele eigendom

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij Antwerp Car Care, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Antwerp Car Care, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

12. Persoonsgegevens

Antwerp Car Care zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar Privacy Statement .

Antwerp Car Care neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Antwerp Car Care, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

14. Geschillenregeling en beslechting

In afwijking van artikel 13 kunnen Consument Kopers er voor kiezen om gebruik te maken van het recht een eventueel geschil betreffende aanbiedingen van Antwerp Car Care of de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst met Antwerp Car Care, voor te leggen aan de bemiddelingsdienst van het BDMV, mits het gaat om een aanbieding of overeenkomst die via de Website of telefoonverbinding is gedaan of tot stand gekomen. Een dergelijke klacht kan aan het BDMV worden meegedeeld per post (BDMV, t.a.v. Comité van Toezicht, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel), per e-mail ( comite@bdma.be) of via het formulier dat beschikbaar is op de website www.becommerce.be.

Wanneer de Consument Koper een geschil wil voorleggen aan de bemiddelingsdienst van het BDMV, is Antwerp Car Care aan deze keuze gebonden. Wanneer Antwerp Car Care dat wil, zal de Consument Koper binnen vijf (5) weken na een daartoe door Antwerp Car Care schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij of zij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Antwerp Car Care de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf (5) weken, dan is zij gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

De bemiddelingsdienst doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de bemiddelingsdienst. Haar beslissingen geschieden bij wege van bindend advies.

15. Diverse bepalingen

Antwerp Car Care behoudt steeds de mogelijkheid om de klant pro rata te factureren voor de geleverde diensten. Deze clausule zal specifiek ingeroepen worden wanneer de klant beroep doet op advies of enige andere vorm van communicatie waardoor er beslag wordt gelegd op de werktijd van Antwerp Car Care.

De berekening wordt als volgt gemaakt: de prijs van één werkuur (45,00 euro exclusief BTW) wordt vermenigvuldigd met het aantal gepresteerde uren. Elk begonnen werkuur telt mee als één volledig uur.

Wanneer een wagen in bewaring wordt gegeven bij Antwerp Car Care dan wordt verwacht dat de eigenaar dit voertuig zelf correct verzekert tegen diefstal. Antwerp Car Care is verzekerd voor schade aangebracht tijdens het uitvoeren van werkzaamheden aan de wagen.

 

Antwerp Car Care streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen 24 uur te beantwoorden. Indien klachten worden gemeld aan Antwerp Car Care, wordt de Consument Koper in elk geval binnen de vijf (5) werkdagen ingelicht over de termijn waarin hij van Antwerp Car Care een voorstel tot oplossing van het geschil zal ontvangen.

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en Antwerp Car Care met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Ontdek wat onze passie in de high-end detailing kan betekenen voor uw wagen.

Meer dan 5 jaar ervaring
ONZE SERVICES
  • Instagram Social Icon

© 2018 by Antwerp Car Care 

BEL ONS
OPENINGSTIJDEN

Steeds beschikbaar op afspraak

MAIL ONS